ಓ ಜಂಗಮ


ಮುಳ್ಳಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತು
ವಕ್ಕಣೆ ಒದರಬೇಡವೋ
ಖಾವಿಯುಟ್ಟ ನರಪೇತಲು ಜಂಗಮನೇ..

ಸಾರು ಜಂಗಮನೇ
ಕಾರುಣ್ಯದ ಸಾಲುಗಳ
ಕಳಬೇಡ ಕೊಲಬೇಡ ಹುಸಿಯ ನುಡಿಯಲು ಬೇಡ

ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ
ಭಿಕ್ಷೆಗಾಗಿ
ಪ್ರಾಸಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಹಾಡಬೇಡ

ಬಡಬಡಿಸಬೇಡ
ಲೋಕಚರಿತವ ತಿದ್ದಲು
ಒಂಟಿ ಸೂರನು ಸರಿಮಾಡಿ ಹಾಡು

ಭಕ್ತರು
ಶರಣು ಬಂದರು
ಅಕ್ಷರಕ್ಷರವ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳು

ಗೋಪುರಕೆ
ಗಾಜು ಕಟ್ಟಿಸಿದರೇನು
ಶಿವಪೂಜೆಗೆ ಪತ್ರಿ ಬೇಕು

ಹಾಲು
ಮೊಗೆದು ಕುಡಿದರೇನು
ನೀರು ಕುಡಿವುದ ಮರೆಯಬೆಡ

Advertisements